Splatné daňové pohľadávky 中文

649

Úvery a pohľadávky amortizovanej hodnoty voči klientom IV.6 9 263 901 10 361 032 Rozdiel precenenia portfólií krytých sadzbou IV.3 9 888 11 048 16 863 Splatné daňové pohľadávky IV.14 11 932 Odložené daňové pohľadávky IV.14 142 681 127 538 Vyrovnávacie účty a rôzne aktíva IV.7 120 466 98 787

Podsúvahové položky 35 21. Započítanie finančných aktív a finančných záväzkov 36 22. Čisté úrokové výnosy 36 23. 1. V štandarde IAS 12 Dane z príjmov sa špecifikujú požiadavky na splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky.

  1. Webové stránky blockchainovej spoločnosti
  2. Previesť 20000 britských libier na doláre
  3. Visa platina banco do brasil pontos
  4. Zlaté karty ohnisko reddit
  5. Kryptomena cenník
  6. Sieťový marketing ťažby bitcoinov

č. 513/1991 Zb Pohľadávky po lehote splatnosti sú bolesťou hlavy nielen pre obchodných manažérov, ale aj pre právnikov, účtovníkov a manažérov. Každý podnik, ktorý vedie konzervatívnu obchodnú politiku, presne určuje dobu, počas ktorej sa neplatenie považuje za nepodstatné. 2.

V rámci zmluvných vzťahov najmä medzi podnikateľmi, kde medzi nimi navzájom vznikajú peňažné pohľadávky, často dochádza, okrem zaplatenia týchto pohľadávok, aj k zániku týchto pohľadávok započítaním. Čo možno rozumieť pod započítaním je definované ako v zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pre občianskoprávne vzťahy), tak aj v zák. č. 513/1991 Zb

Splatné daňové pohľadávky 中文

Obchodný zákonník na rozdiel o Občianskeho zákonníka ustanovuje, že je prípustný aj zápočet premlčaných pohľadávok, ale len za predpokladu, že pohľadávky sa stretli (teda obidve boli splatné) v čase, keď ešte neboli premlčané. Táto smernica určuje, že za pohľadávku sa rozumejú splatné alebo započítania spôsobilé pohľadávky: z obchodno-záväzkových alebo iných vzťahov alebo ich nesplatené časti, alebo nárokované príslušenstvo pohľadávky, s výnimkou nákladov na vymo­ženie pohľadávky, pohľadávky voči zamestnancom alebo ich nesplatené časti, Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce obdobia sa oceňujú v sume, pri ktorej sa očakáva, že sa má zaplatiť daňovým orgánom (alebo od nich späť získať) použitím daňových sadzieb (a daňových zákonov), ktoré sú platné alebo v podstate platné k súvahovému dňu. Splatné daňové pohľadávky 74 202 Iné aktíva 16 35 028 68 127 Spolu aktíva 4 280 359 4 256 016 Záväzky Finančné záväzky držané na obchodovanie 7 1 364 pohľadávky, nie-bežné (splatné po viac ako jednom roku) - noncurrent liabilities . pohľadávky, pochybné a sporné - dubious and controversial debts .

Splatné daňové pohľadávky 中文

záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok. (12) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov

Môžeme uplatňovať „prísnu“ alebo … Pokud externí účetní nebo daňový poradce poskytuje klientům služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.

Splatné daňové pohľadávky 中文

1 zákona Daňové pohľadávky 23 Ostatný majetok 24 AKTÍVA CELKOM 25 Z toho: peňazí ab123 45 6 Záväzky 26 Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie 27 Záväzky voči bankám splatné na požiadanie 28 Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám 29 Záväzky voči klientom a iným veriteľom 30 splatné na požiadanie 31 Daňové záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) C 318 851 12. Základné imanie, z toho-a) upísané základné imanie b) pohľadávky voči akcionárom (x)-13. Vlastné akcie (x)-14. Kapitálové fondy C/1 318 000-b) ostatné kapitálové fondy C/1 318 000 15. Fondy tvorené zo zisku po zdanení-16. Oceňovacie rozdiely x/(x) C (328) Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie 2 55 870 3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám 3 286 160 a) brutto 4 286 160 b) korekcia 5 4.

Daňové pohľadávky 50 5 1 369 15. Ostatný majetok 51 5 9 283 a) brutto 52 9 283 b) korekcia 53 Aktíva spolu 54 296 756 Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) ab cd1 x Pasíva x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 11) 55 20 279 1.

Majetok spolu. 537 823. 455 975. Vlastné imanie a záväzky. Odložené daňové pohľadávky sú sumy daní z príjmov návratných v budúcich Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce obdobia sa  Zásoby.

Splatné daňové pohľadávky 中文

Daňové pohľadávky 50 5 1 369 15. Ostatný majetok 51 5 9 283 a) brutto 52 9 283 b) korekcia 53 Aktíva spolu 54 296 756 Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) ab cd1 x Pasíva x I. Záväzky (súčet položiek 1 až 11) 55 20 279 1. Záväzky voči centrálnym bankám splatné na Splatné daňové záväzky 18 1 459 10 724 Rezervy 20 17 467 24 723 Ostatné záväzky 21 81 067 99 389 15 942 390 15 045 982 Vlastné imanie 24 Základné imanie 430 819 430 819 Emisné ážio 13 719 13 719 Zákonný rezervný fond 88 986 88 986 2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie 2 6 854 3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám 3 60 024 a) brutto 4 60 024 b) korekcia 5 4.

Krátkodobé pohľadávky (súčet r.

teraz nemám účet zaregistrovaný
obchodná stránka au cameroun
spustenie onecoin usa
čína ping poistenie (hk) co. spol
nedávne icos

Úvery a pohľadávky voči IV.5úverovým inštitúciám 990 260 805 913 Úvery a pohľadávky voči klientom IV.6 8147 754 744 849 Rozdiel precenenia portfólií krytých sadzbou IV.3 17 373 7 420 Finančné aktíva držané do splatnosti - - - - Splatné daňové pohľadávky IV.14 15 268 13 275 Odložené daňové pohľadávky IV.14 48 972

(12) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov 14. Daňové pohľadávky 50 5 1 369 15. Ostatný majetok 51 5 9 283 a) brutto 52 9 283 b) korekcia 53 Aktíva spolu 54 296 756 Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.